Friday, 6 July 2012

اتوبوس


,


سرویس های حمل و نقل عمومی در شهر زیبای تورینو شامل اتوبوس ها و قطارهای درون و برون شهری است .لازمه استفاده از این تسهیلات عمومی داشتن بلیط های روزانه یا هفتگی یا ماهانه و یا کارت سالانه می باشد که در هنگام ورود به اتوبوس باید از طریق دستگاه های تعبیه دراتوبوس، بلیط راتمبر کرد. در صورت نداشتن بلیط یا بهمراه نداشتن کارت، شخص مشمول جریمه نقدی سنگینی خواهد شد. مبلغ جریمه 90 یورو می باشد که در صورت پرداخت نقدی در اتوبوس به 25 یورو، به اضافه هزینه یک بلیط کاهش می یابد. در صورت پرداخت نکردن جریمه به صورت نقد، قبضی معادل 90 یورو برای پرداخت تا مدت زمان 60 روز به شخص خاطی داده می شود که پس از گذشت این مدت به 3 برابر، یعنی 270 یورو افزایش قیمت خواهد یافت. این جریمه در قطار سنگین تر و معادل 200 یورو است که در صورت پرداخت درقطار یا تا سه روز پس از تاریخ قبض جریمه به 50 یورو و تا مدت زمان 15 روز به 100 یورو کاهش می یابد . برای اشخاصی که کارت سالانه را به همراه ندارند، پس از کنترل مشخصات فرد توسط مامور و تماس با مرکز، درصورت صحت مشخصات دارنده کارت، در اتوبوس مبلغ 16.5 یورو در قطار مبلغ 8 یورو جریمه به همراه نداشتن کارت، مشمول فرد می گردد. در صورت گم کردن وسایل تان در اتوبوس و مترو می توانید با شماره 0114430753
تماس بگیرید