Friday, 7 December 2012

کوتاه اما خواندنی ....

اینجا در ایتالیا روزی نیست که واژه هایinsalata ، vegetale ، ... را نشنویم . سال ها پیش فردوسی بزرگ در شاهنامه آورده است،ایرانیان باستان تا پیش از ضحاک به گیاهخواری و پرهیز از کشتن حیوانات اقدام می کردند.


جز از رستنیها نخوردند چیز          زهرچه از زمین سر بر آورد نیز
پس آخر شه بدکنش رای کرد             به دل کشتن جانور جای کرد
ز هر گونه از مرغ و از چارپای     خورش کرد و آورد یک یک به جای


خوب با کمی تخفیف ، نسخه ایتالیایی و زیست محیطی گیاهخواری که حکیم به آن اشاره می کند به قرار زیر است: