Friday, 6 July 2012 اکادمی هنرهای زیبا  البرتا نام یک موسسه اموزش عالی در تورین تورین میباشد.این اکادمی در سال 1678 اغاز به کار کرد.
این اکادمی در مجموعه موسسات مورد تایید وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و متاسفانه دانشجویان این موسسه از مزایای دانشجویی محروم میباشند.