Friday, 27 July 2012

بدرود تا به زودی

دوره ی نخست نشریه هم به پایان رسید. دوره ای که همراه با تجربه و اندوخته های بسیاری است. 28 شماره همراه با شماره صفر، 29 هفته را پشت سر گذاشته است. 29 هفته ای که برای خود نشریه ای ها هم تازگی داشت و شیرینی و البته سختی. سعی در یافتن مخاطب، ارتباط با دانشجویان و با دانشگاههای شهر، با نهادهای فرهنگی، هنری، ارتباط به هنرمندان و ... اینها همگی تلاشی در حد توان و بضاعت دانشجویانی بوده است که با مشغله های درسی و دانشگاهی همراهند و مشکلات و سختیهای زندگی دور از خانه و خانواده را با خود همراه دارند. این گروه هم همچون دیگر گروه ها، فراز و نشیبهایی را در همین  نزدیک به شش ماه، داشته است و خواهد داشت تا بالغ شود و ماندگار نه به طول عمر دانشجویان موسس و همراهش. نشریه با این شماره به استقبال تعطیلات می رود و در روزهای پایانی سپتامبر با خبرهایی از دانشجویان ورودی جدید و هم خبرهایی برای آنها، سال تحصیلی را با شماره 29، آغاز می کند. سعی داشتیم هر آنچه اعلام می کنیم عملی شود و وعده ها محقق و همیشه از نتوانسته ها، تاخیرها و اشتباهات در همین گوشه و کناری در این صفحات اندک عذرخواه بوده ایم و تلاش برای ادامه انتشار و رشد نشریه پابرجاست. به امید مانایی، پویایی و اثرگذاری مناسب برای جامعه کوچک دانشجویان تورین با همراهی دانشجویان و دوست دارانش.