Friday, 27 July 2012

اپیزود آخر”فصل اول”

اپیزود اول:
در قلب زمستان تورین در حرکتی خود جوش و خلاق، با پس زمینه ی اندیشه ای زیبا و همت چند یارهمدل و همراه، نشریه ای زاده شد.
ساده و شاید مختصر، با شعاری متفاوت اما:
قلم زده هایی مختص خود دانشجویان، در گستره ی زندگی اجتماعی و علمیشان و با هدف تشکیل بستری تعاملی و کمکی برای اطلاع رسانی وهمچنین حرف دل.
ده شماره را خط زد تا توانست مسیر خود را بهتر و دقیق تر بیابد، منسجم و پیوسته محتوی شود و حداقل ده عضوی با خود همراه کند.
در کنار پویایی و تحصیل بچه ها، نشریه اما همواره در حرکت بود و تلاش.
تحت هر شرایطی، هر “جمعه” ، متوالی و منسجم با جامعه ی دانشجویان ایرانی تورین همگام شد، هر روز اما با خانواده ای پرجمعیت تر، حمایتی بیشتر و امیدی دو چندان به آینده ای مطلوب تر.
سخن از تعریف وتبلیغ نیست، بیان خوشحالی و غروری است که دو صفحه ی مشترک ملی زبان غربت فضای دور از وطن را در کوتاه زمان زدود و خانواده ای یک دل و یک صدا آفرید.بی شک نقطه عطفی است در خاطر تقویم دانشجویی ایرانیان تورینو.


و اکنون دراپیزود آخر”فصل اول” خالصانه، به خود افتخار میکنیم به داشتن جمعی دوست داشتنی و همپای با تعدادی افزون بر 30 نفر.
آنچه پشتوانه ای قوی، طرحی هدفمند و اندیشه ای زیبا در پس زمینه دارد به قطع خلقی است ماندنی، فارغ از هرتشنج و تزلزلی. تنها و تنها اگر خواستنی باشد، کتابتی جاوید می آفریند.
آذر شهابی