Friday, 26 October 2012

زبانزد هفته

 "Ride bene chi ride l'ultimo"
معنی به فارسی: کسی که آخر میخندد، خوب میخندد. مترادف این ضرب المثل در فارسی: “جوجه رو آخر پاییز میشمرن” هم معنی پرکاربرد دیگر: “شاهنامه آخرش خوش است. “ اکثرا این دو ضرب المثل پر کاربرد در فارسی را متداول استفاده کرده ایم و یا حداقل از زبان دیگران بارها شنیده ایم.  تا انتهای پاییز برگ ریزان و شمردن جوجه ها فقط دو ماهمانده. پس به هوش باشید که هر یک آخرش را خوش به اتمام برسانیم .