Friday, 12 October 2012

ماشین زمان تورینتا به امروز دیدگاه عمومی نسبت به موضوع ماشین زمان یا سفر در زمان بیشتر در حیطه تخیلات نویسندگان در داستانهای قرار داشته و هیچگاه نزد دانشمندان علوم تجربی جایگاهی نداشته است ولی در واقع، قوانین فعلی فیزیک امکان به حقیقت پیوستن مسافرت در زمان را رد نمی کنند. بدین ترتیب برای تشویق و ترویج مباحث علمی و بین چند رشته ای پیرامون مواردی از این دست، طرح ابتکاری کارخانه متولد شد که )The Time Machine Factory( ماشین زمانبرای اولین بار به صورت مشترک بین دانشگاه پلی تکنیک  و انستیتو )INRIM( تورین، رصدخانه فیزیک نجومی تورین ملی تحقیقات مترولوژیکی از روز 14 تا 21 اکتبر در این شهر برگزار می شود. این رویداد فراتر از یک کنفرانس علمی علاوه بر مسائل مرتبط با فن آوری مورد نیاز، به جنبه های اجتماعی-فرهنگی پیرامون سفر در زمان نیز می پردازد.