Friday, 23 November 2012

تغذیه سالم-کالری مورد نیاز خود را از چه موادی کسب کنیم ؟

در مطلب گذشته، میزان کالری مورد نیاز بدن در طول روز مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله، به چگونگی دریافت این مقدار کالری به بهترین شکل پرداخته می شود. در یک رژیم غذایی مناسب 3 منبع ارزشمند کالری وجود دارد: پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها. به این ترتیب که میزان کالری موجود در هر گرم پروتئین برابر 4 کالری، هر گرم چربی برابر 9 کالری و هر گرم هیدروکربن برابر 4 کالری می باشد.
اما سوال اساسی اینجاست: چه مقدار از هر کدام از این مواد باید استفاده کرد؟
نسبت انرژی حاصل از پروتئین به انرژی کل در یک برنامه مناسب غذایی، برای یک فرد با تحرک مناسب و ورزش منظم، می باید 30 % باشد؛ میزان چربی 15% و میزان هیدروکربن 55 % کل کالری مورد نیاز در یک روز.
به طور مثال میزان پروتئین، چربی و هیدروکربن فردی که در طول روز به 2000 کالری انرژی نیاز دارد از طریق زیر قابل محاسبه است :

 

Protein:2000total cal.*30cal.protein/100 totalcal *1gr protein/4cal.protein=150 gr. protein


Fat: 2000total cal.* 15cal.fat/100total cal.* 1gr fat/9cal.fat = 33 gr. fat

Carbohydrate: 2000total cal.* 55cal.carbo/100totalcal*1gr.carbo/4cal.carbo =275 gr. carbo