Friday, 23 November 2012

عملگرایی


از همگرایی گفته شد و اینکه رسیدن به این مهم, گام های عملی می خواهد. پایبندی به اصول اساسی همزیستی مسالمت آمیز و اجتناب از تعصب ورزی و تحمیل آراء و عقاید به دیگران را می توان اولین و ابتدایی ترین قدم به سوی تحقق عملگرایی پنداشت. همانگونه که می دانیم؛ اندیشمندان در طول تاریخ بشر مباحثات و مجادلات بسیاری با یکدیگر داشتند و علی رغم اختلاف نظرهای فراوان آنچه برای آیندگان به یادگار گذاشتند پیشرفت روز افزون علوم و فنون گوناگون بوده است. اگر بخواهیم به اختصار مراحل رسیدن به عملگرایی را بازگو کنیم, در ابتدا پذیرش نقدهای سازنده و پس از آن رسیدن به اشتراکات برای همگرایی و در نهایت بازتاب آن به صورت گسترده در جامعه است. نکوداشت آیین های ایرانی در قالب گردهمایی که از اشتراکات مهم به شمار می رود گام دیگری در جهت نزدیک شدن بیشتر دلها و اندیشه هاست. بدون تردید در این میان رشد و شکوفایی استعدادها و درک متقابل از یکدیگر برایند نهایی خواهد بود و عده زیادی از نتایج آن بهره مند خواهند شد.