Friday, 2 November 2012

نو جامهاکنون پس از گذشت چند ماه از آغاز کارمان به همراهی دوستان همیشه یارای قدیمی و نیروهای تازه نفس و قبراق جدید طرحی نو درانداختیم و جامه ای ساختیم که تار و پودش ریشه در جانمان بیافکند از دلمان برآید و بر دل دردمندان نیک سیرت جای گزیند چونان که یادگاری باشد ماندگار از برای آیندگانی که روزگاری قدم جای قدم های گذشتگان می گذارند و میراث ماندگار ادب و فرهنگ ایرانی را در این تلاطم امواج به ساحل امن و آسایش رهنمون می گردند.
بهار نشریه مان مقارن با خزان طبیعت را به فال نیک گرفتیم و آرام آرام این نهال نوشکفته را به آفتاب حقیقت نزدیک تر کردیم مگر در این سرمای روزافرون گرمابخش وجودمان باشد و دلهایمان را به هم نزدیک تر گرداند.
سپاس می گزاریم همه آنان را که در کنارمان بودند و هستند و خوش آمد می گوییم به همه کسانی که آمدند و خواهند بود بدین امید که بتوانیم در کنار یکدیگر عطر خوش شکوفه های بهاری را استشمام کنیم