Friday, 2 November 2012

تریبونی نو برای نشریهسرانجام و پس از پیگیری های بسیار نشریه مستقل دانشجویی تورین صاحب بوردی در دانشگاه پلی تکنیک تورین شد.

این بورد در نزدیکی کتابفروشی و کتابخانه مرکزی این دانشگاه واقع شده است و به زودی ماهنامه ترنج و نشریه فارسی برای دید عموم در آن قرار خواهد گرفت.

این بوردها و به ویژه قرار گرفتن ترنج در آنها می تواند نقطه تماس مناسبی با دانشجویان غیرایرانی نیز باشد.

در این تابلوها، اخبار و اطلاع رسانی های مربوط به نشریه هم اعلام خواهد شد.

بورد نشریه از شماره یک نشریه ترنج فعال خواهد شد