Friday, 16 November 2012

تغذیه مناسب – کالری مورد نیاز در روزدر ابتدای مجموعه بحث های تغذیه ، بر آن شدم تا نکته کوچک اما کلیدی در مورد تغذیه را بیان کنم . میزان کالری مورد نیاز بدن در طول روز چقدر است ؟
برای ذکر اهمیت این نکته ، باید توجه داشت که تنها با دانستن میزان کالری مورد نیاز خود و رعایت رژیم غذایی متناسب با آن است که می توانید از بدنی زیبا و سالم برخوردار باشید .  حال چگونه میتوان این میزان را یافت ؟
کالری مورد نیاز هر بدن  به جنس ، سن ، قد ، وزن و میزان فعالیت روزانه فرد بستگی دارد . به این شکل که با داشتن جنس ، سن ، قد و وزن می توانید کالری مورد نیاز فعالیت های حیاتی بدن را محاسبه کرده و بسته به نوع زندگی و میزان فعالیت روزانه ، این مقدار را با ضرایبی افزایش دهید . جامع ترین و بهترین فرمول محاسبه میزان کالری ، فرمول هریس – بندیکت ( با تغییر جزیی در واحد ها ) می باشد .
عدد BMR ( Basal Metabolic Rate ) یا میزان مورد نیاز برای متابولیسم حیاتی بدن برابرست با :
Women : BMR= 665+(9.59*weight in Kg) +(1.88*height in Cm)-(4.7*age in year)
Men : BMR= 66+(13.73*weight in Kg)+(5.08*height in Cm)-(6.8*age in year)
عدد فوق میزان کالری مورد نیاز فعالیت های حیاتی بدن در واحد ( کیلو کالری ) را نشان می دهد . حال برای بدست آوردن عدد نهایی AMR  یا ( Active Metabolic Rate)می توان از ضرایب زیر استفاده نمود :
افراد کم تحرک : AMR=BMR * 1.2
افراد با فعالیت های روزانه متوسط : AMR=BMR * 1.375
افراد با تحرک ورزشی معمولی ( 3 تا 5 روز در هفته ) : AMR=BMR * 1.55
افراد با تحرک ورزشی بالا ( 6 تا 7 روز هفته ) : AMR=BMR * 1.725
افراد با تحرک ورزشی بسیار بالا و حرفه ای 
  : AMR=BMR * 1.9