Friday, 19 October 2012

مهرگان تورین


امسال جمعی از ایرانیان و دانشجویان تورین گردهمایی کوچکی به مناسبت آیین باستانی مهرگان برگزار کردند و با روشن کردن شمع در روبه روی کتابخانه ملی تورین آن را گرامی داشتند . نام اصلی مهرگان “متراکانا” یعنی “متعلق به مهر” بوده است. مهر به معنای فروغ خورشید، مهربانی و دوستی است. جشن مهرگان در گذشته به مدت پنج روز از شانزدهم تا بیست و یکم مهر برگزار می شد که این تاریخ بر طبق تقویم های خورشیدی مصادف می شود با ده الی پانزده مهر ماه, زیرا در قدیم تمام ماههای سال سی روز بوده است. شانزدهم مهرماه، صد و نود و ششمین روز سال بوده که مطابق تقویم های خورشیدی مصادف با دهم مهرماه می گردد. از دیگر نسبتهایی که به مهرگان داده شده پیروزی فریدون بر ضحاک است. فردوسی بزرگ میگوید :

فريدون چوشد بر جهان كامكار
ندانست جز خويشتن شهريار
 
به رسم كيان تاج و تخت و مهی
بياراست با كاخ شاهنشهی
 
به روز خجسته سر مهر ماه
به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
 
زمانه بی اندوه گشت از بدی
گرفتند سر يك ره ایزدی
 
می روشن و چهره ی شاه نو
جهان گشت روشن سر ماه نو
 
بفرمود تا آتش افروختند
همه عنبر و زعفران سوختند
 
پرستيدن مهرگان دين اوست
تن آسانی و خوردن آيين اوست
 
كنون يادگارست از او ماه مهر
به كوش و به رنج هیچ منمای چهر