Friday, 30 November 2012

Pitch, Yaw and Roll


    
درهنگام شتاب گیری, ترمز و پیچیدن خودرو رخ می دهند Pitch,Yaw and rollسه وضعیت دینامیکی


اینها واکنشهایی در مقابل اینرسی هستند که باعث می شوند خودرو اطراف مرکز ثقل خود بچرخد. به لحاظ بررسی دینامیکی و از نقطه نظر مکانیکی, کم کردن آنها, فرمان پذیری (Handling) و در برخی موارد میزان راحتی در رانندگی را بهبود می بخشد. از دید مهندسی بهترین راه برای کنترل این سه مورد, کم کردن وزن خودرو و توزیع آن تا اندازه ممکن نزدیک به مرکز خودرو و نزدیک به زمین می باشد. که باعث کم شدن زمان اینرسی قطبی می شود. به همین خاطر است که خودرو های مسابقه ای را با بدنه های سبک و تا حد امکان با ارتفاع کم و نزدیک به زمین برای دستیابی به این مهم می سازند. در نهایت بعد از طراحی ایرو دینامیک خودرو و مشخص شدن اجزای خودرو, برای کنترل بهتر, این سه وضعیت را توسط انتخاب لاستیک و سیستم تعلیق مناسب بهبود می بخشند.