Friday, 30 November 2012

روز دکتراروز دکتری در دانشگاه پلی تکنیک تورین فرصتی مناسب است برای دانشجویان فعلی و آینده دوره دکتری که میتوانند با دستاوردها و فعالیت های محققین این دانشگاه آشنا شده و در جشن فارغ التحصیلی 2012 تعدادی از همکاران خود شرکت کنند.

زمان و مکان:

18 دسامبر ساعت 9:30 در Aula Magna

18 دسامبر ساعت 14:00 در Aula Magna (جشن فارغ التحصیلی)