Friday, 30 November 2012

سفرسفر شاید همان حس سکوت در یک شهر خالی از سکوت است که فرصتی برای ادامه ی راه کمال را می سازد...

سفر شاید همان نقطه ی آغاز دوباره سبز شدن تن عریان یک درخت باشد, سفر شاید ایجاد نقطه ای در بطن بعد وجودی بشر باشد و سفر شاید همان حس عشق در یک تن تشنه می باشد که او را وادار به پیمایش این مسیر طولانی می کند.... سفر شاید زیبایی تو باشد که هنوز دیدن آن با چشم های من که امروز مسافر نیمه راهی بیش نیستم میسر نمی باشد..