Friday, 5 October 2012

ترنج

 
 
سرانجام نشریه ی ایتالیایی ترنج هم به جمع فعالیتهای شهر تورین خواهد پیوست.
روز دوشنبه، 8 ام اکتبر، شماره صفر یا پیش شماره نشریه ای که نام ترنج را بر خود گرفت منتشر خواهد شد.
گروهی ایرانی-ایتالیایی در آن قلم می زنند و به صورت کاغذی و تا مدتی بصورت رایگان منتشر خواهد شد.
ترنج، ماهیانه منتشر خواهد شد و سعی خواهد کرد انعکاسی شایسته و حقیقی از فعالیت های ایرانیان شهر تورین ارائه دهد و همچنین از ایران و فرهنگ و هنر و جامعه بنویسد.
ترنج به مانند پروژه ایست که ماندگاری و بقایش مسیر دشواری را طی خواهد کرد چرا که کاری متفاوت در کنار مردمانی است که در کنار آنها زندگی می کنیم و تلفیق و تضاد دو فرهنگ است.
دوستان اهل قلم و رسانه ای که علاقه مند هستند می توانند ترنج را همراهی کنند. می توانیم دوستان ایتالیایی مان را نیز همراه کنیم که آنچه از ایران و جامعه و فرهنگش هم می دانند را به نگارش در آورند.
ایمیل سردبیری ترنج برای پیشنهاد و نظر و همکاری:
...
ترنج را می توانید شما هم پرینت بگیرید و در اختیار استادهایتان، همسایه، صاحبخانه و دوستان و همکلاسی های ایتالیایی تان قرار دهید.