Friday, 5 October 2012

“غذاهایی که دنیا را تغییر میدهند”


تصاویری که حکایت از ، ارتباطی عمیق بین غذا و سرزمین ، رابطه شمال و جنوب دنیا ، تاثیرات ناشی از آینده کره خاکی دارند . این   انتخاب های روزمره ما بر و شهرداری تورینو slow food نمایشگاه که با همکاریبرگزار شده از ۲۸ سپتامبر در میدان کارینیانو شهر
تورینو افتتاح گردیده است .