Friday, 13 July 2012

فصل داغ

 فصل داغ امتحان است. هم “هوا” و هم “حال و هوا”. دو هفت روزی بیشتر نمانده است. بعضی می مانند و بسیاری دور می شوند یکی دو ماهی را از درس و دانشگاه و تورین. بعضی نیز تازه به شهر می آیند و به جمع ایرانیانش می پیوندند برای آینده ای نو به درس و تحصیل. شور و شوقی برای هر دو دسته. آنها که می روند دیدارها تازه کنند با شهر و دیارشان و خانواده، و آنها که دور می شوند از این هر دو برای تازه ها. بعضی نیز این هر دو شور را نظاره گرند، آنها که رفتن از تورین را می بینند و آنان که رفتن از دیار را. این “رفت و آمد” ها غریب است و واقعی. گاهی تلخ، گاهی شیرین.