Friday, 20 July 2012

عضویت افتخاری یک استاد دانشگاه در نشریه

در گفتگو با رییس/استاد دانشگاه پلی تکنیک تورین به او پیشنهاد عضویت افتخاری در نشریه مستقل دانشجویان ایرانی تورین را داده شد که مورد پذیرش ایشان نیز قرار گرفت. در هفته های آتی طی مراسمی کارت عضویتی نمادین به برای عضویت رییس این دانشگاه به ایشان اهدا خواهد شد که گزارشی از آن در نشریه منتشر می شود. این تنها نشریه ای است در این شهر که رییس دانشگاهی عضویت افتخاری آن را پذیرا شده است.